Works for complete or part construction and civil engineering work

Country: Gambia
Language: EN BG
Customer: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Number: 7511018
Publication date: 03-02-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Столичен автотранспорт“ ЕАД
   ул. „Житница“ № 21
   София
   1612
   Gambia
   Telephone: +359 29554132
   E-mail: s.aragon@sofiabus.bg
   Fax: +359 29554067
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/proektirane,-avtorski-nadzor-i-izplnenie-na-smr-za-izgrazhdane-na-razshireniya-na-gazstanczii-za-zarezhdane-na-mps-s-kompresiran-priroden-gaz,-po-tri-obosoben
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Проектиране, авторски надзор и изпълн. на СМР за изгр. на разширения на газст. за зареждане на МПС с компресиран природ. газ за собст. нужди на площ. на Поделения „Земляне“, „Малашевци“ и „Дружба“, — прод. в VI.3)


   2. Main CPV code:
    45200000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на работен проект, авторски надзор и изпълнение на строителство съгласно изготвения проект за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Автобусно поделение „Земляне“, Автобусно поделение „Малашевци“ и Автобусно поделение „Дружба“, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Поръчката включва извършването на следните дейности: изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект; строителството, осъществяване на авторски надзор по време на строителството, въвеждане в експлоатация обектите — изготвяне и предаване на екзекутивната документация и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:

    maximum number of lots: 3
  2. Description
   1. Title:

    Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45200000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21.


   4. Description of the procurement:

    Изпълнението на предмета на обособената позиция включва следните дейности, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за обществена поръчка), а именно: доставка и монтаж на нов компресорен модул с капацитет не по-малко от 800 Нм3/час при входно налягане 6,0 бар и изходно налягане 250,0 бар. Компресорният модул да бъде монтиран в съществуващото компресорно помещение; доставка и монтаж на нова разширителна група 250,0 бар по пътя на газа след новия компресор; СМР и помощни материали по промяна на местата на част от съществуващите съоръжен